icon วิธีการใช้งานระบบ

ขั้นตอนการลงทะเบียน   

1. เลือกที่ลงทะเบียน ระบบจะแจ้งข้อควรทราบ ก่อนร้องทุกข์หรือร้องเรียน


2. เมื่ออ่านข้อควรทราบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไขในการเข้าใช้งานระบบร้องทุกข์ เมื่อคลิกครบทั้งสองข้อแล้วให้กดที่ปุ่มยอมรับเงื่อนไข3.  ในส่วนนี้จะเป็นการใส่ข้อมูลบุคคลเพื่อทำการลงทะเบียน ใส่เลขบัตรประชาชน/PASSPORT ใน (4) แล้วกดตรวจสอบ (5) ถ้าเลขบัตรถูกต้องก็จะสามารถใส่ข้อมูลบุคคล (6) ได้ ในกรณีที่กดตรวจสอบแล้วระบบแจ้งว่า “มีข้อมูลการลงทะเบียนอยู่แล้ว” ให้ทางผู้ร้องขอรับรหัสผ่านใหม่ได้ที่หน้าระบบร้องทุกข์โดยเลือกที่ “เข้าใช้งาน --> ลืมรหัสผ่าน” หรือติดต่อ Call Center 1166