ยื่นเรื่อง
ร้องทุกข์

ประชาชนทั่วไปหรือผู้ร้องทุกข์สามารถเข้ามาร้องทุกข์ได้ ที่ปุ่มนี้

เขียนเรื่องร้องทุกข์

รายงาน เรื่องร้องทุกข์

180 K
จำนวนเรื่อง
175 K
จำนวนผู้ร้อง

3
ขั้นตอน
การร้องทุกข์

ดูรายละเอียด
1
กรอกข้อมูล ผู้ถูกร้องทุกข์
2
เข้าสู่ระบบ
3
ตรวจสอบ สถานะการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

แอพพลิเคชั่น
OCPB Connect

OCPB Connect
Mobile application

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Office of the Consumer Protection Board
120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
1166 consumer@ocpb.go.th